Nasi partnerzy


Tutaj Statut ŚZPŻŁ do pobrania (plik pdf)STATUT

ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU
POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI


Ze zmianami wniesionymi
na IX Walnym Zjeździe Delegatów
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności
21 września 2018 roku w Zegrzu


Zegrze 2018 r.Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności - zwany dalej Związkiem - jest stowarzyszeniem kombatantów i żołnierzy Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego zwanych dalej łącznościowcami i informatykami oraz innych osób wymienionych w §12 pkt 4 i 5.

§ 2

Związek integruje wszystkie środowiska kombatantów i żołnierzy Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego oraz staje się kontynuatorem ich tradycji.

§ 3

Związek posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą władz naczelnych Związku jest miejscowość Zegrze a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Związek może być członkiem innych zrzeszeń lub federacji kombatanckich.

§ 6

Związek ma prawo używać własnych znaków, odznak i pieczęci oraz posiadania sztandaru. Wzór sztandaru ustanawia Zarząd Główny w drodze uchwały. Do posiadania sztandaru uprawnieni są: Zarząd Główny i zarządy oddziałów terenowych. Procedury nadania sztandaru określa Zarząd Główny w formie uchwały. Wzory odznak związkowych (honorowych i organizacyjnych) ustanawia Walny Zjazd Delegatów lub Zarząd Główny w formie uchwały, określając także zasady, tryb ich nadawania i noszenia.

§ 7

Związek deklaruje ścisłą współpracę z centralnymi organami kierowniczymi wojskowej łączności i informatyki w zakresie dokumentowania oraz popularyzacji historii i tradycji Wojsk Łączności i Informatyki.

§ 8

Związek może tworzyć jednostki terenowe działające na podstawie niniejszego statutu.


Rozdział 2.
CELE ZWIĄZKU

§ 9

Celem Związku jest:

 1. nawiązywanie i utrzymywanie więzi koleżeńskich między łącznościowcami i informatykami w kraju i na obczyźnie dla kultywowania wspólnych tradycji łącznościowych ukszta- łtowanych w czasie wojen o niepodległość Ojczyzny i pokojowej służby;
 2. utrzymywanie więzi z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki w celu przekazywania ich żołnierzom własnych doświadczeń i tradycji;
 3. inicjowanie i utrzymywanie ścisłej współpracy z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi specjalistyczne środowiska łącznościowców i informatyków.Rozdział 3.
ZADANIA ZWIĄZKU

§ 10

Zadaniem Związku jest jednoczenie rozproszonych w kraju i za granicą środowisk łącznościowców i informatyków aprobujących konieczność wspólnego działania na rzecz zachowania i popularyzacji tradycji oraz upamiętniania ich wkładu w dzieło odzyskania utrzymywania niepodległości Polski.

Zadania te Związek realizuje poprzez:
 1. inicjowanie, popieranie i realizowanie różnych form odtwarzania, upamiętniania i upowszechniania rzetelnej historii wojskowej łączności i informatyki oraz historii oręża polskiego;
 2. organizowanie koleżeńskich spotkań łącznościowców i informatyków, inicjowanie i nawiązywanie współpracy w tym dzia- łaniu z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki;
 3. zapraszanie do współdziałania różnych organizacji, instytucji i weteranów sympatyzujących ze środowiskiem łącznościowców i informatyków;
 4. gromadzenie w Sali Tradycji Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu pamiątek obrazujących historię jednostek łączności i informatyki, a także sprzętu, dokumentów i instrukcji dających świadectwo wysiłku żołnierzy oraz ich osiągnięć w latach wojen i pokoju;
 5. opracowywanie i wydawanie biuletynów (komunikatów) oraz innych publikacji obrazujących życie Związku oraz zawierają- cych publikacje historyczne, opisy działań Wojsk Łączności i Informatyki, związane z nimi wspomnienia, itp.;
 6. organizowanie na miarę możliwości pomocy i opieki socjalnej dla członków Związku oraz innych żołnierzy łączności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, udzielanie im pomocy w uzyskiwaniu należnych uprawnień kombatanckich, organizowanie opieki koleżeńskiej dla osób samotnych, chorych i niedołężnych, opieki nad współmałżonkami zmarłych koleżanek i kolegów, współpracy w tym zakresie z innymi organizacjami kombatanckimi i opiekuńczymi;
 7. zbieranie funduszy i prowadzenie działalności zmierzającej do uzyskiwania środków na realizację zadań statutowych.Rozdział 4.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. honorowych;
 3. wspierających.

Dowodem przynależności do Związku jest legitymacja członkowska, której wzór określa Zarząd Główny.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Związku może być:

 1. kombatant wojen i powstań narodowych w obronie nie- podległości i suwerenności oraz całości granic Rze- czypospolitej Polskiej walczący w kraju lub na obczyźnie w oddziałach łączności Polskich Sił Zbrojnych oraz regularnych podziemnych formacjach wojskowych;
 2. każdy żołnierz Korpusu Osobowego Łączności i Informatyki Wojska Polskiego znajdujący się w rezerwie lub w stanie spoczynku;
 3. żołnierz zawodowy;
 4. pracownik, emeryt (rencista) wojskowych i cywilnych zakładów (instytucji) pracujących na rzecz wojskowej łączności i informatyki;
 5. najbliższy członek rodziny łącznościowca bądź informatyka lub osoba, której bliskie są tradycje wojskowej łączności i informatyki.
§ 13

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla wojskowej łączności i informatyki lub Związku.

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca wolę wspierania działalności Związku.

§ 15

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału działającego na danym terenie. W przypadku braku Oddziału czyni to Zarząd Główny Związku.

§ 16

Członkostwo honorowe nadaje i przyjmuje członków wspierających na wniosek Zarządów Oddziałów lub z własnej inicjatywy Zarząd Główny Związku.

§ 17

Członkiem Związku nie może być osoba, która sprzeniewierzyła się przysiędze wojskowej, postępowała w sposób nie licujący z godno- ścią i honorem żołnierza i obywatela polskiego lub aktualnie nie posiada pełni praw obywatelskich.

§ 18

Członek zwyczajny ma głos stanowiący przy podejmowaniu wszelkich uchwał, a poza tym ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz naczelnych Związku i władz Oddziału;
 2. zabierać głos i zgłaszać formalne wnioski we wszystkich sprawach Związku;
 3. korzystać z opieki i pomocy Związku w zakresie określonym w §10 pkt 6;
 4. nosić odznakę Związku.

§ 19

Członek honorowy i wspierający ma prawo członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 20

Każdy członek winien stać na straży dobrego imienia Związku i postępować zgodnie z honorem polskiego żołnierza i obywatela. Członek zwyczajny ma ponadto obowiązek:

 1. czynnie uczestniczyć w pracach Związku oraz inicjować różnorodne formy jego działalności;
 2. sumiennie wykonywać zadania zlecane mu przez władze Związku;
 3. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Związku;
 4. opłacać składki członkowskie ustalone przez Walny Zjazd Delegatów.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się ze świadczeń zadeklarowanych na rzecz Związku.

§ 21

Ustanie członkostwa następuję na skutek:

 1. rezygnacji członka z przynależności do Związku zgłoszonej pisemnie do Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego Związku;
 2. wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
 3. skreślenia z ewidencji w drodze uchwały przez Zarząd Oddziału (a w przypadku braku Oddziału przez Zarząd Główny Związku) wobec niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat. Od uchwały przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie trzech miesięcy od otrzymania powiadomienia.

§ 22

Wyróżnienia.
Za zasługi w realizacji celów Związku mogą być udzielane następujące wyróżnienia:

 1. nadanie tytułu Honorowego Prezesa Związku, Honorowego Prezesa Oddziału;
 2. nadanie tytułu Honorowego Członka Związku;
 3. wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku;
 4. nadanie Krzyża "Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ";
 5. nadanie Medalu "W uznaniu zasług dla Związku";
 6. wręczenie dyplomu uznania

Tytuł Honorowego Prezesa Związku nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego w drodze uchwały.

Tytuł Honorowego Prezesa Oddziału nadaje Walne Zebranie Członków Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału w drodze uchwały.

Tytuł Honorowego Członka Związku i medal "W uznaniu zasług dla Związku" nadaje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału lub z własnej inicjatywy.

Wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku i nadanie Krzyża "Za szczególne zasługi dla ŚZPŻŁ" dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek Prezydium Zarządu Głównego.

Wręczenie dyplomu uznania dokonuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.

§ 23

Za wybitne zasługi dla obronności kraju lub wyróżniającą się działalność społeczną, władze Związku mogą występować do właściwych organów władzy publicznej lub organizacji społecznych o wyróżnienie członków Związku. Wnioski te mogą dotyczyć:

 1. nadania orderu, odznaczenia państwowego, resortowego albo odznaki;
 2. mianowania na wyższy stopień wojskowy;
 3. wręczenia dyplomu uznania.Rozdział 5.
STRUKTURA I ZASADY ORGANIZACYJNE ZWIĄZKU

§ 24
Podstawową jednostką organizacyjną jest Oddział powołany uchwałą Zarządu Głównego Związku na wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych.

§ 25
Władze Związku podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 26
Kadencja wszystkich władz Związku trwa 3 lata.

§ 27
W przypadku ustąpienia członka władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 28
Delegaci na zjazdy oraz członkowie władz Związku mogą być wybierani w głosowaniu jawnym lub tajnym. Sposób głosowania określają wyborcy. Delegaci na Walny Zjazd Delegatów wybierani są w Oddziałach w proporcji 1 delegat na 5 członków. Mandat delegata trwa przez całą kadencję władz.


Rozdział 6.
WŁADZE ZWIĄZKU

§ 29
A. Władzami naczelnymi Związku są:
 1. Walny Zjazd Delegatów;
 2. Zarząd Główny Związku;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński.
B. Władzami Oddziału są:
 1. Walne Zebranie Członków Oddziału;
 2. Zarząd Oddziału.

WALNY ZJAZD DELEGATÓW

§ 30
Walny Zjazd Delegatów:
 1. składa się z delegatów wybranych przez Oddziały;
 2. zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 3 lata;
 3. w Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział członkowie władz naczelnych Związku: Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz prezesi Oddziałów;
 4. osobom wymienionym w punkcie 3 przysługuje prawo głosowania tylko w przypadku, gdy wybrane zostały na delegatów;
 5. w Walnym Zjeździe Delegatów mogą brać udział szefowie centralnych organów kierowniczych wojskowej łączności i informatyki (lub ich pełnomocni przedstawiciele) oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny Związku.

§ 31
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Główny Związku:
 1. z własnej inicjatywy;
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 3. na wniosek co najmniej 1/3 organizacji terenowych.
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów musi być zwołany w terminie trzech miesięcy od podjęcia uchwały, otrzymania żądania lub wniosku.

§ 32
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
 1. ustalenie kierunków i zasad realizacji zadań Związku;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Związku oraz udzielanie mu absolutorium;
 3. wybór członków Zarządu Głównego Związku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 4. podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie;
 5. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;
 6. ustalenie wysokości składek członkowskich.

§ 33

W celu zapewnienia operatywnego kierowania Związkiem w okresie międzyzjazdowym Zarząd Główny jest uprawniony do podejmo-wania decyzji określonych w § 32 pkt 4, 5 i 6. Decyzje Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższy Zjazd.

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU

§ 34

Zarząd Główny Związku składa się z 6 - 10 osób. Wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz.

§ 35

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. realizacja postanowień Walnego Zjazdu Delegatów;
 2. reprezentowanie Związku na zewnątrz;
 3. nadzór nad działalnością i udzielanie pomocy Oddziałom;
 4. utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami wymienionymi w § 10 pkt 3;
 5. ciągła współpraca z centralnymi organami kierowniczymi wojskowej łączności i informatyki;
 6. współpraca z działem wydzielonym biblioteki Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu stanowiącym byłe zbiory Związku;
 7. organizowanie pomocy i opieki socjalnej dla członków Związku oraz pozostałych osób wymienionych w § 10 pkt. 6;
 8. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
 9. prowadzenie ewidencji członków indywidualnych i Oddziałów;
 10. organizowanie posiedzeń Zarządu nie rzadziej niż 1 raz na kwartał;
 11. opracowywanie rocznych planów działalności Związku;
 12. przyjmowanie do Związku członków zwyczajnych i wspierających oraz rozpatrywanie wniosków i nadawanie tytułu członka honorowego Związku;
 13. zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów i ustalanie ich tematyki.

§ 36

Z uwagi na trudności kontaktowania się z członkami Zarządu Głównego mieszkającymi poza siedzibą Związku, ich opinie w sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Główny, mogą być przekazywane Prezesowi Zarządu Głównego przy użyciu technicznych środków łączności lub listownie. Otrzymane opinie Prezes przedstawia podczas posiedzenia Zarządu Głównego.

§ 37

Zarząd Główny może upoważnić swoje Prezydium do podejmowania decyzji w imieniu całego Zarządu. Decyzje te muszą być zaakceptowane podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego Związku.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 38

Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Prowadzi kontrolę całokształtu działalności statutowej, gospodarczej oraz finansowej Zarządu Głównego Związku i wszystkich jednostek terenowych. Komisja przeprowadza kontrolę raz w roku i protokół z jej rezultatów przedstawia Zarządowi Głównemu. Sprawozdanie ze swej działalności za okres kadencji składa na Walnym Zjeździe Delegatów wraz z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 39

Kontrole jednostek terenowych Komisja przeprowadza zgodnie z rocznym planem swojej działalności lub na wniosek Zarządu Głównego Związku. Tryb i formę działania Komisji w Oddziałach ustala jej przewodniczący.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 40

Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 osób i wybiera ze swego składu przewodniczącego. Rozpatruje sprawy nie wykonywania obowiązków statutowych przez członków Związku oraz spory między nimi, a także spory między członkami i władzami Związku. Orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie trzech miesięcy.

§ 41

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

 1. upomnienie;
 2. naganę;
 3. wykluczenie ze Związku.

KOMISJE PROBLEMOWE

§ 42

Zarząd Główny Związku powołuje w miarę potrzeb komisje do rozwiązywania konkretnych problemów i określa ich zakres zadań i obowiązków.

JEDNOSTKI TERENOWE
§ 43

Władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez jego Zarząd jeden raz w roku. Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 3 miesią- ce.

§ 44

Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane przez Zarząd Oddziału:

 1. z własnej inicjatywy;
 2. na żądanie Zarządu Głównego Związku;
 3. na wniosek co najmniej połowy członków Oddziału.
Nadzwyczajne zebranie musi zostać zwołane w terminie 30 dni od podjęcia uchwały, otrzymania żądania lub wniosku.

§ 45

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału mogą brać udział przedstawiciele Zarządu Głównego Związku. Mają oni prawo głosu stanowiącego tylko wówczas, gdy są członkami Oddziału w którego zebraniu uczestniczą.

§ 46

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału i podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium;
 2. określenie zasadniczych kierunków działania i uchwalenie rocznego planu działalności Oddziału;
 3. wybór Zarządu Oddziału na okres 3 lat;
 4. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów (co 3 lata).

§ 47

Zarząd Oddziału składa się z 3 - 5 członków i wybiera ze swego składu: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, (lub wiceprezesa- sekretarza) i skarbnika.

Do zadań Zarządu należy:

 1. zwoływanie zebrań członków Oddziału;
 2. realizacja uchwał władz naczelnych Związku oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału;
 3. opracowanie rocznego planu pracy Oddziału;
 4. organizowanie pomocy i opieki socjalnej dla członków Związku oraz pozostałych osób wymienionych w § 10 pkt. 6;
 5. utrzymywanie kontaktów z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki znajdującymi się na obszarze działania Oddziału, udzielanie im pomocy w odtwarzaniu oraz dokumentowaniu ich historii i tradycji;
 6. inspirowanie członków Oddziału do opracowywania wspomnień, zbierania pamiątek i propagowania historii żołnierzy i jednostek wojskowej łączności i informatyki;
 7. gromadzenie dokumentów i eksponatów związanych z historią wojskowej łączności i informatyki oraz losami ich żołnierzy. Prowadzenie w tym zakresie działalności popularyzatorskiej oraz przesyłanie materiałów do redakcji wydawnictw Związku;
 8. rozpatrywanie kandydatur oraz przyjmowanie do Związku członków zwyczajnych;
 9. prowadzenie ewidencji członków Oddziału;
 10. zbieranie składek członkowskich oraz dysponowanie nimi zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów.
Rozdział 7.
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§ 48

Majątek i fundusze Związku powstają ze składek członkowskich, dobrowolnych datków, zapisów, darowizn, spadków oraz dochodów z imprez i wydawnictw. Darowizny, spadki i zapisy Związek może przyjmować z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 49

Fundusze Związku służą do prowadzenia działalności statutowej i na pokrycie potrzeb organizacyjnych.

§ 50

Do składania w imieniu Związku oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego Związku.
Rozdział 8.
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 51

Uchwały dotyczące zmian statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 52

Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walny Zjazd Delegatów lub w razie niemożności jego zwołania Zarząd Główny większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Uchwała musi zawierać nazwiska likwidatorów oraz dyspozycje co do przekazania majątku i funduszy Związku. W drugim terminie uchwała jest ważna niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com