Z życia Oddziału Bydgoszcz
Zgodnie z zapisem w Rocznym Planie Działalności Oddziału Bydgoszcz, zorganizowaliśmy w dniu 29.05.2018r., we własnym zakresie, podróż historyczną do Portu Wojennego - Gdynia Oksywie. W spotkaniu i zwiedzaniu portu wojennego 3 Flotylli Okrętów wzięła udział większość członków naszego Oddziału oraz zaproszony do udziału, wszystkim nam znany sympatyk i łącznościowiec, p.kmdr. w st. spocz. Marian Moneta. Jaki jest stan naszej floty, wiadomo z wielu przekazów medialnych. Okrętów jest mało, ale te co są, to dobrze utrzymane jednostki, o dużym potencjale ogniowym...

Czytaj dalej

Z życia Oddziału Bydgoszcz
W dniu 27.02.2018r zgodnie z Rocznym Planem Zamierzeń ŚZPŻŁ odbyło się spotkanie informacyjne Kolegów Oddziału Bydgoszcz, z Kierownictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizując zadania związku opisane w par.10 Statutu, w trakcie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie organizacji systemów kierowania i łączności, strony zapoznały się z problematyką zarządzania w okresie klęsk żywiołowych...

Czytaj dalej

ZMARŁ PUŁKOWNIK ADAM PAWLIK - SEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIAŁU BYDGOSZCZ ŚZPŻŁ
16 stycznia 2016 roku, po ciężkiej chorobie odszedł od nas na wieczną wartę Pułkownik Adam Pawlik. To wielka strata dla Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Przez ostatnie trzy lata płk Pawlik był sekretarzem i wiceprezesem Oddziału Bydgoszcz. To wielka strata i tragedia rodzinna. To strata dla społeczności zjednoczonej wokół byłych żołnierzy zawodowych wojsk łączności...

Czytaj dalej

Rys historyczny

Dzieje bydgoskiego oddziału ŚZPŻŁ, w przeciwieństwie do historii wojsk łączności w garnizonach Bydgoszcz i Świecie, nie są zbyt długie. Wszystko rozpoczęło się 3 marca 2011 roku kiedy to, w gabinecie Szefa Szkolenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego płk. dypl. Jana Myślaka, zebrali się oficerowie ( ppłk rez. Józef Bała, płk w st. spocz. Zenon Brzozowski, ppłk w st. spocz. Jan Ćwikła, płk w st. spocz. Bogdan Karpiński, ppłk w st. spocz. Tadeusz Krawczyk, płk w st. spocz. Tadeusz Mordaka, płk Jan Myślak, płk rez. Wojciech Reszka ), którzy postanowili powołać stowarzyszenie:

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności - Oddział "Bydgoszcz"

z siedzibą w Bydgoszczy. Wyżej wymienieni wyrazili wolę powołania stowarzyszenia i uczestnictwa w jego pracach. Na przewodniczącego spotkania założycielskiego wybrano płk. rez. Wojciecha Reszkę.

Pamiątkowa fotografia po spotkaniu założycielskim - Bydgoszcz 2011.

Jako główne cele stowarzyszenia przyjęto: kultywowanie historii i tradycji wojsk łączności, utrzymywanie kontaktów z byłymi żołnierzami wojsk łączności, opracowywanie materiałów historycznych, wymianę doświadczeń według kolejnych ustaleń stowarzyszenia, zgodnie ze statutem związku.

Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Oddziału w składzie:

  • prezes - płk rez. Wojciech Reszka;
  • wiceprezes - sekretarz - ppłk Józef Bała;
  • skarbnik - płk Jan Myślak.

W konsekwencji Zarząd Główny ŚZPŻŁ podjął uchwałę powołującą formalnie Oddział Bydgoszcz z dniem 9 marca 2011r.


Zasięg działania oddziału obejmuje obszar województwa kujawsko - pomorskiego, stąd naturalnie wyniknęła potrzeba przyciągnięcia do związku jak najliczniejszej grupy łącznościowców, którzy służyli w jednostkach i instytucjach wojsk łączności stacjonujących na terenie województwa. Historię wojsk łączności w regionie tworzyły przede wszystkim jednostki wspierające dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego - POW oraz 1 Korpusu Zmechanizowanego : 4 pułk łączności w Bydgoszczy, 4 pułk dowodzenia w Bydgoszczy, 12 pułk radioliniowo-kablowy w Świeciu n. Wisłą, węzeł łączności Pomorskiego Okręgu Wojskowego, 2 okręgowe warsztaty remontu sprzętu łączności, zespół informatyki POW i wiele innych

Postępująca transformacja Sił Zbrojnych RP spowodowała przeformowanie 4 pułku łączności w 4 pułk dowodzenia ( poprzez fuzję z 5 pzab ) a następnie rozwiązanie jednostki. Podobny los spotkał bratni 12 pułk radioliniowo-kablowy stacjonujący w Świeciu nad Wisłą. Węzeł Łączności POW po wielu przekształceniach funkcjonuje obecnie jako Region Wsparcia Teleinformatycznego, 2 warsztaty również zostały przekształcone w 5 Rejonowe Warsztaty Techniczne, zespół informatyki POW stanowił podwaliny dla istniejącego Zespołu Zarządzania Wsparciem Informatycznym w Bydgoszczy. Wszyscy aktualni członkowie oddziału w różnych okresach służby związani byli z wymienionymi jednostkami i instytucjami. Wielu nimi dowodziło lub pełniło w nich inne kierownicze funkcje. Mamy zatem wspólny cel, którym jest kultywowanie tradycji i historii naszych jednostek. Zachęcamy zatem do bliższego zapoznania się z informacją o jednostkach łączności regionu bydgoskiego zawartą w załącznikach.

Załączniki:

  1. Zarys historii 4pdow
  2. Zarys historii 12prlk
  3. Zarys historii 5 Rejonowych Warsztatów Technicznych
  4. Zarys historii Regionu Wsparcia Teleinformatycznego


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com