Konferencja Łączności i posiedzenie ZGł. ŚZPZŁ
Sieradz 22-23.04.2015r.

W dniach 22 i 23 kwietnia 2015 roku w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się coroczna konferencja łączności oraz posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z udziałem prezesów Oddziałów ŚZPŻŁ. VI Konferencja Łączności na temat "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", poświęcona była tematyce związanej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i ewolucją wojskowych systemów teleinformatycznych.

Konferencja zorganizowana przez 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD oraz Sieradzkie Centrum Kultury. Honorowy patronat przyjął Szef Sztabu Generalnego WP.

W konferencji udział wzięli między innymi: przedstawiciele komórek organizacyjnych MON, Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Akademii Obrony Narodowej, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, jednostek i uczelni wojskowych, uczelni cywilnych oraz firm produkujących sprzęt na potrzeby Sił Zbrojnych. Licznie na konferencję przybyli członkowie ŚZPŻŁ z Warszawy, Wrocławia, Zegrza, Śremu, i Sieradza. Udział wzięły osoby, których działalność jest związana z funkcjonowaniem wojskowych systemów i sieci teleinformatycznych. Bardzo licznie zgromadzili się przedstawiciele jednostek wojskowych i innych służb mundurowych, szkół oraz instytucji wojskowych - specjaliści w dziedzinie łączności i informatyki, jak również zakładów i firm oferujących sprzęt, oprogramowanie, usługi w dziedzinie szeroko rozumianej teleinformatyki.

Konferencję rozpoczął pełniący obowiązki dowódcy 15. SBWD płk Andrzej Pochopień witając wszystkich zgromadzonych gości. W imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP oraz szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia-P6 SG WP głos zabrał płk Piotr Blonka, który wygłosił referat wprowadzający w tematykę systemów wsparcia dowodzenia oraz rozwoju podsystemów i sieci teleinformatycznych.

Firmy i zakłady zajmujące się modernizacją i produkcją sprzętu łączności i informatyki przygotowały zarówno wystąpienia i prezentacje jak również stanowiska promocyjne produktów, które są stosowane i które mogą znaleźć zastosowanie w SZ RP. Konferencja Łączności jest wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy wojskowymi nauczycielami akademickimi, organizatorami systemów dowodzenia i łączności oraz przemysłem i użytkownikami sprzętu. Dotyczy to zarówno infrastruktury stacjonarnej jak i systemów i sieci mobilnych, w różnych rodzajach działań i sytuacjach kryzysowych, bojowych czy też misji pokojowych. Towarzyszącą konferencji wystawę nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego, w tym będącego na wyposażeniu 15. SBWD zwiedziła również młodzież szkolna. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu będącego na wyposażeniu Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.

Konferencję dofinansowano z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.


Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, Sieradz 22 kwietnia 2015 roku.

W trakcie pierwszego dnia Konferencji Łączności odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów Oddziałów ŚZPŻŁ i członka Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniu w dniu 22.04.2015r. w Sieradzu dokonano oceny pracy za I kwartał, omówiono i ustalono sprawy dotyczące przygotowania VIII Walnego Zjazdu Delegatów w dniach 25 i 26 września 2015 roku oraz omówiono najważniejsze zadania realizowane w kolejnych miesiącach 2015 roku, określonych w rocznym planie działalności Związku.

Na wstępie złożono życzenia z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności Oddziału Śrem ŚZPŻŁ. Przekazano wyrazy uznania za zaangażowanie i pracę członków Oddziału na rzecz upamiętniania historii wojskowej łączności i informatyki oraz wzorową realizację zadań statutowych Związku. Podjęto decyzję o wyróżnieniu 5 Kolegów z Oddziału Śrem medalem pamiątkowym "W uznaniu zasług dla Związku". Wyróżnieni zostali: Ryszard Wróbel, Józef Żelaźny, Tomasz Podgórski, Ryszard Bańkowski i Jerzy Szemborski. Medale będą wręczone na uroczystościach obchodów Jubileuszu w dn. 25 kwietnia 2015 roku. Zarząd Główny podjął również Uchwałę dotyczącą wyróżnienia 4 członków ŚZPŻŁ za zasługi w realizacji celów Związku, wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. Wyróżnieni zostali Koledzy: Jan Kowalski, Zbigniew Kosobucki, Mirosław Pakuła i Bogumił Tomaszewski.

Następnie wysłuchano informacji członków Zarządu Głównego i prezesów Zarządów Oddziałów i uzgodniono realizację zadań na kolejny okres - do Walnego Zjazdu Delegatów. Miłym akcentem była informacja Kol. Jana Kowalskiego o przygotowaniu do druku książki "Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności", oraz przekazanie przez Kol. Ryszarda Wróbla uczestnikom posiedzenia Zarządu Głównego książki "Historia 6 Pułku Łączności Wojsk Lotniczych".

Najważniejsza część obrad dotyczyła ustaleń dotyczących VIII WZD. Szczegółowo uzgodniono realizację zadań stojących przed Komitetem Organizacyjnym Zjazdu. Dyskusja dotyczyła również zadań przygotowawczych realizowanych przez Oddziały Związku, propozycji kierunków działalności i zasad realizacji zadań Związku w kolejnej kadencji jak również przygotowania stosownych pism i dokumentów.

Kończąc posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z udziałem prezesów Oddziałów prezes Zarządu Głównego podziękował za pracę wszystkim uczestnikom posiedzenia.

Prezes Zarządu Głównego
Edmund Smakulski      

(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com