Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Zegrze dn. 30 stycznia 2015 r.

W dniu 30.01.2015r. w siedzibie Związku w Zegrzu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, którego głównym celem było podsumowanie działalności w 2014 roku i przyjęcie rocznego planu działalności na 2015r. Udział wzięli członkowie Prezydium Koledzy: prezes - Edmund Smakulski, wiceprezes - Mirosław Pakuła, skarbnik - Marian Jakóbczak i sekretarz - Bogumił Tomaszewski, oraz zaproszeni goście: członek Zarządu Głównego - prezes Zarządu Oddziału Zegrze - płk Mieczysław Hucał i wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawa-Rakowiecka - płk Eugeniusz Malczewski.

Porządek posiedzenia:
  1. Podsumowanie działalności w 2014 roku;
  2. Zamknięcie dokumentacji i przyjęcie sprawozdania z działalności ZGł;
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i przekazanie do Komisji Rewizyjnej;
  4. Przyjęcie, wcześniej uzgodnionego, Rocznego Planu Działalności Związku na 2015 r.;
  5. Uzgodnienia głównych zadań dot. udziału w przygotowaniach VI Konferencji nt. "Wojskowe systemy teleinformatyczne oraz lessons learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", organizowanej w 15. SBWD w Sieradzu;
  6. Ustalenia i przygotowania do VIII Walnego Zjazdu Delegatów. (w 2015 r.);
  7. Przygotowanie Biuletynu Łączności dot. rozwoju systemów łączności i informatyki;
  8. Sprawy różne.

Prezydium pozytywnie oceniło działalność i realizację zadań przez Zarząd Główny i Oddziały Związku w 2014 roku. Związek powiększył się o kolejny Oddział - Oddział Białobrzegi. (Uchwała o powołaniu z dniem 30.09.2014r.). Jest już 7 Oddziałów ŚZPŻŁ. Przyjęto Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w 2014r. (zakładka Dokumenty). Szczegółowo omówiono i rozpatrzono Sprawozdanie finansowe i podpisano jako gotowe do przekazania do Komisji Rewizyjnej. Przyjęto Roczny Plan Działalności Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności na 2015 r. (Dokumenty).
Stan ewidencyjny członków Związku:
W 2014r. przyjęto 35 nowych a odeszło na wieczną wartę 6 członków. Obecny stan ewidencyjny członków Związku wynosi ogółem 273 (na 31.12.2014r.). Członków zwyczajnych Związku: 251, w tym: O/Białobrzegi - 18, O/Bydgoszcz - 11, O/Sieradz - 31, O/Śrem - 17, O/Warszawa-Rakowiecka - 46 (w tym: 3 honorowych), O/Wrocław - 25, O/Zegrze - 64, niezrzeszeni w Oddziałach - 39 (lista krajowa - 35, lista zagraniczna - 4). Członków honorowych Związku jest 25 (w tym: 3 zwyczajnych).
Sprawy personalne: prezesem Oddziału Białobrzegi został Kol. płk Piotr Adamski.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego zostało przyjęte przez Prezydium i zostanie wysłane do członków Zarządu, prezesów Oddziałów i umieszczone na stronie internetowej (zakładka Dokumenty) dla wszystkich członków i sympatyków Związku.

Sprawozdanie finansowe przedstawił i omówił Kol. płk Marian Jakóbczak. Po uzgodnieniu, akceptowane przez Prezydium, podpisane i skierowane do Komisji Rewizyjnej.

Prezydium przyjęło uzgodniony wcześniej z członkami Zarządu Głównego Związku oraz prezesami Jednostek Terenowych "Roczny Plan Działalności Związku na 2015 rok" wraz z Załącznikiem określającym ważne przedsięwzięcia dot. zmian dokumentów.

W dalszej części obrad omówiono i uzgodniono przedsięwzięcia dotyczące udziału w przygotowaniach "VI Ogólnopolskiej Konferencji Łączności" w Sieradzu. Ważne ustalenia, uzgodnione wcześniej z głównym organizatorem - 15. SBWD, dot.: termin przeprowadzenia konferencji to 22-23.04.2015r., udział biorą m.in. członkowie ZGł., prezesi Oddziałów ŚZPŻŁ i zaproszeni członkowie honorowi; w dniu 22.04.2015r. planuje się posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem prezesów Zarządów Oddziałów. Główna tematyka to uzgodnienie planu przygotowania VIII Walnego Zjazdu Delegatów w dniach 25-26.09.2015r., oraz działalność Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.

W związku z powyższym uzgodniono najważniejsze sprawy organizacyjne, przebieg VIII WZD i powołany został Komitet Organizacyjny Zjazdu.

W kolejnym punkcie porządku obrad omawiano stan prac w obszarze przygotowania wydawnictwa dot. historii rozwoju środków i systemów Łączności i Informatyki. Realizację tematu przedstawił wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawa-Rakowiecka Kol. płk Eugeniusz Malczewski. Po wysłuchaniu informacji Prezydium ocenia, że wykonano wielką pracę i jest nadzieja, że wydawnictwo ukaże się na VIII WZD. Dziękujemy Kolegom zaangażowanym w przygotowanie materiałów, szczególnie za przygotowanie i kierowanie całą pracą Panu Generałowi Wojciechowi Wojciechowskiemu i Panu Pułkownikowi Eugeniuszowi Malczewskiemu. Dziękujemy również za przyspieszenie prac, co gwarantuje terminowe wykonanie zaplanowanego przedsięwzięcia w obszarze upamiętnienia problemów rozwoju systemów łączności i informatyki, a w tym kierowniczych organów Wojsk Łączności i Informatyki. Jest to pierwsze opracowanie, które z pewnością zachęci innych Kolegów do włączenia się do tej trudnej lecz wspaniałej i potrzebnej pracy. To nasz wspólny obowiązek. Wierzymy, że pod kierownictwem głównych budowniczych i organizatorów naszego systemu łączności, zadanie wykonamy.

Prezydium Zarządu Głównego składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom Związku za pracę w 2014 roku. Prosimy o zaangażowanie w proces przygotowania kolejnego Komunikatu Nr 31.

Zwracamy się ze szczególną prośbą do prezesów Zarządów Oddziałów o realizację przygotowań do VIII Walnego Zjazdu Delegatów, szczególnie obowiązków określonych w Statucie Związku tak, aby na posiedzeniu Zarządu Głównego w kwietniu, dopracować szczegóły. Wszystkich członków Zarządu Głównego prosimy o udzielenie wsparcia Oddziałom i w sprawach wymagających uzgodnienia kontaktowanie się z członkami Prezydium. Jeszcze raz dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy.

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ

Prezes Zarządu Głównego
Edmund Smakulski      

(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com