DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW ŚZPŻŁ

Przez wiele lat pełniliśmy służbę wojskową w różnych instytucjach i jednostkach wojskowych rozrzuconych na terenie całego kraju. Łączyła nas realizacja wspólnego celu, którym było zapewnienie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie. W życiu codziennym łączyły nas wspólne ćwiczenia, szkolenia, zawody i inne niezliczone zadania służbowe. Wykonując te zamierzenia znaliśmy się doskonale w naszych macierzystych jednostkach i instytucjach. Wzajemne kontakty i znajomości rozszerzały się w terenie proporcjonalnie do zajmowanych stanowisk i wykonywanych funkcji.

Mijały lata naszego życia i służby wojskowej, aż nadszedł czas pożegnania z mundurem. Wzajemne kontakty uległy osłabieniu, a my rozproszeniu. Część z nas wstąpiła do Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności by wciąż być przydatnym dla wojska i społeczeństwa. Lecz w dalszym ciągu posiadamy wiedzę tylko o naszych kolegach z macierzystego Oddziału ŚZPŻŁ. Trochę bliżej poznają się koledzy delegaci uczestniczący w kolejnych zjazdach Związku. Niewiele wiedzą o sobie starsi członkowie i ci, którzy pełnią aktualnie czynną służbę wojskową. Przecież nierzadko jest między nimi różnica jednego pokolenia. Zaciera się również pamięć o naszych kolegach ze Związku, którzy na zawsze opuścili swoich najbliższych i nasze szeregi.

Zarząd Główny dostrzegł ten problem i na swoim pierwszym posiedzeniu podjął decyzję o rozpoczęciu prac związanych z opracowaniem książki, w której znajdą się biogramy członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Jej wydanie zbiegnie się w czasie z VIII Walnym Zjazdem Delegatów. W celu opracowania książki potrzebne jest wypełnienie i przesłanie do Zarządu Głównego "Kart wpisu" z własnoręcznym podpisem, który będzie jednocześnie zgodą na umieszczenie biogramu w książce. Mam nadzieję, że najbliżsi koledzy w Oddziałach przygotują również "Karty wpisu" dotyczące członków, którzy odeszli na wieczną wartę. (tutaj "Karta wpisu" do pobrania)

Proces przygotowywania wydawnictwa zajmie długie miesiące, dając tym samym możliwość umieszczenia biogramów kolegów, którzy teraz dopiero zdecydują się na wstąpienie do naszego Związku. Będziemy ich serdecznie witać. W przygotowywanym opracowaniu znajdą się biogramy tych kolegów, którzy prześlą "Karty wpisu". Książka, po jej wydaniu, trafi tylko do ich rąk lub najbliższych członków ich rodzin.

Koledzy!
Warto poszerzyć wzajemną wiedzę o sobie. Trzeba pamiętać, że nieutrwalone informacje odchodzą wraz z ludźmi. Kto wie, czy po wielu latach jedną z niewielu informacji o nas będzie ta zawarta w opracowywanej książce.

Warszawa, 15.02.2013r.   Prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
gen. bryg. rez. Edmund SmakulskiSprawy organizacyjne.
 1. Kartę wpisu do książki o członkach ŚZPŻŁ można pobrać z naszej strony internetowej.
 2. Upoważnionym do opracowania i przygotowania książki do druku został członek Zarządu Głównego kol. Jan Kowalski.
 3. Wypełnione Karty Wpisu proszę przesyłać na adres:
  Jan Kowalski
  Ul. Sikorskiego 3/23
  98-200 Sieradz
  lub pocztą internetową na adres: saling44@wp.pl
 4. Wszelkie pytania w tej sprawie można kierować na powyższy adres internetowy lub telefonicznie (nr telefonu 504221193).


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com