IX Walny Zjazd Delegatów ŚZPŻŁ

Ostatnie dwa dni były najważniejszymi w tegorocznej działalności Związku. 21 i 22 września w Zegrzu odbył się IX Walny Zjazd Delegatów. Celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej trzyletniej kadencji oraz wypracowanie kierunków działań na lata 2018-2021. Dokonano również wyboru Władz Naczelnych Związku na IX kadencję.

Otwarcia obrad IX Walnego Zjazdu Delegatów dokonał prezes Zarządu Głównego gen. Bryg. Edmund Smakulski. Po powitaniu gości i delegatów uczczono minutą ciszy zmarłych członków Związku. Prowadzący obrady ppłk Mirosław Pakuła przedstawił porządek obrad a następnie dokonano wyboru komisji zjazdowych. Nastąpił czas sprawozdań. Jako pierwszy sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego złożył prezes gen. bryg. Edmund Smakulski. Przedstawił najważniejsze wydarzenia z działalności Związku w ostatniej kadencji.

W dalszej części obrad zaprezentowane zostały sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Część robocza pierwszego dnia obrad zakończyła się udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego Związku.

Pierwszy dzień zakończył się dyskusją i głosowaniem zmian w najważniejszym dokumencie Związku - Statucie. W imieniu Zarządu Głównego propozycje zmian przedstawił ppłk Mieczysław Hucał.

Drugi dzień rozpoczął się od wyboru władz naczelnych - Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Prezesem Zarządu Głównego wybrany został Kol. Mieczysław Hucał. Kol. Mirosław Pakuła ponownie został wiceprezesem Zarządu Głównego, Kol. Emil Suska - sekretarzem a Kol. Agata Purzycka skarbnikiem Zarządu Głównego. Kol. Mirosław Posłuszny został wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku a Kol. Marian Turek na przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Kolejny punkt obrad to prezentacja projektu uchwały IX Walnego Zjazdu Delegatów. W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie. Za wspaniałą działalność na rzecz rozwoju Związku gen. bryg. Edmund Smakulski został wyróżniony tytułem Honorowego Prezesa Związku.

Ostatnim punktem dnia było zamkniecie obrad. Tym samym IX Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy łączności przeszedł do historii.Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com