Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Zegrze dn. 10 lutego 2014 r.

Zgodnie z Rocznym Planem Działalności Związku, odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, którego głównym celem było podsumowanie działalności w 2013 roku, przyjęcie rocznego planu działalności na 2014r., oraz omówienie propozycji przedsięwzięć zgłoszonych przez członków Zarządu

W posiedzeniu uczestniczyli:
 1. prezes - Edmund Smakulski;
 2. wiceprezes - Mirosław Pakuła;
 3. skarbnik - Marian Jakóbczak;
 4. sekretarz - Bogumił Tomaszewski;
 5. członek Zarządu Głównego, prezes O/Zegrze - Mieczysław Hucał.
Przyjęty porządek obrad:
 1. Podsumowanie działalności w 2013 roku;
 2. Zamknięcie dokumentacji i przyjęcie sprawozdania z działalności ZGł;
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i przekazanie do Komisji Rewizyjnej;
 4. Przyjęcie, wcześniej uzgodnionego, Rocznego Planu Działalności Związku na 2014 r.;
 5. Uzgodnienia głównych zadań dot. udziału w przygotowaniach V Konferencji nt. "Wojskowe systemy teleinformatyczne oraz lessons learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych", organizowanej w 15. SBWD w Sieradzu, oraz Konferencji nt. "Ludzie 95-lecia - twórcy historii Zegrzyńskiego Ośrodka Szkolenia Kadr Łączności", organizowanej w CSŁiI w Zegrzu;
 6. Wstępne ustalenia i przygotowania do VIII Walnego Zjazdu Delegatów. (w 2015 r.);
 7. Sprawy różne.

Już w pierwszym roku obecnej kadencji Władz Naczelnych Związku, zrealizowano większość postanowień zawartych w uchwale VII Walnego Zjazdu Delegatów.

Związek powiększył się o jeden Oddział - O/Zegrze. Nareszcie "Kolebka Łączności" ma swój Oddział ŚZPŻŁ. Bardzo wysoko oceniono działalność nowo powstałego (06.12.2012r.) Oddziału Zegrze. Działalność wzorowa od pierwszych dni istnienia Oddziału. Dziękujemy!

Stan ewidencyjny członków Związku:

Stan na VII Zjazd wynosił 184 członków. Od Zjazdu do końca 2013r. odeszło na wieczną wartę wielu członków, ponadto wykreślono z ewidencji 23 za niepłacenie składek, przyjęto 65 nowych członków ŚZPŻŁ. Stan ewidencyjny członków Związku wynosi 222: O/Bydgoszcz - 9, O/W-wa-Rakowiecka - 49, O/Śrem - 13, O/Zegrze - 56, O/Wrocław -24, O/Sieradz -32, i niezrzeszeni w Oddziałach - 39 (lista krajowa - 35, lista zagraniczna - 4). Jest 21 członków honorowych.

Ważne zmiany personalne:
 • nowym prezesem Oddziału Sieradz został Kol. płk Marek Lewandowski;
 • wiceprezesem Zarządu Głównego - Kol. płk Mirosław Pakuła;
 • członkiem Zarządu Głównego - Kol. płk Mieczysław Hucał.

Założono "Honorową Księgę Zasłużonych dla Związku", pozyskano siedzibę dla władz Związku (Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Zegrze), podpisano porozumienie o współpracy z 4. Rejonem Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (4. RWT SP), oraz zakończono porządkowanie i katalogowanie zbiorów (archiwum) Związku. Uroczyste przekazanie zbiorów odbędzie się podczas uroczystości obchodów 95. rocznicy szkolenia kadr łączności w Zegrzu.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego zostało przyjęte przez Prezydium i zostanie wysłane do wszystkich członków Zarządu oraz do wiadomości prezesów Oddziałów.

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Kol. Marian Jakóbczak. Po uzgodnieniu, akceptowane przez Prezydium oraz podpisane i skierowane do Komisji Rewizyjnej.

Prezydium przyjęło - uzgodniony wcześniej z członkami Zarządu Głównego Związku oraz prezesami Jednostek Terenowych - "Roczny Plan Działalności Związku na 2014 rok" wraz z Załącznikiem określającym przedsięwzięcia związane z następującymi sprawami:

 • zmiana siedziby Związku ("Wniosek o zmianę danych podmiotu w KRS");
 • załączniki do w/w wniosku - formularze KRS: o utworzeniu Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ, o zmianie funkcji w Z.Gł. z członka na sekretarza - Bogumiła Tomaszewskiego, o zmianie funkcji w Z.Gł. z członka na wiceprezesa - Mirosława Pakuły, o wykreśleniu osoby z Z.Gł. - Janusza Pomianowskiego, o wykreśleniu osoby z Z.Gł. - Władysława Hammera, o dokooptowaniu do składu Z.Gł. jako członka Mieczysława Hucała, oraz o zmianie osoby w Komisji Rewizyjnej - Henryka Boryny na Mirosława Posłusznego;
 • zmiana w KRS adresów strony internetowej i poczty elektronicznej;
 • złożenie do sądu, na formularzu CIKRS-COD, dokumentu: "Wniosek o wydanie Odpisu aktualnego", potwierdzonego przez sąd;
 • złożenie odpowiednich dokumentów do Urzędu Statystycznego;
 • złożenie Zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP-2) w odpowiednim Urzędzie Skarbowym;
 • złożenie, do banku, odpowiedniego wniosku o aktualizację umowy (zmiana siedziby);
 • złożenie Sprawozdania finansowego Z.Gł. za rok 2013 do Urzędu Skarbowego;
 • rozliczenie poniesionych kosztów własnych i z dotacji MON na przeprowadzenie V Ogólnopolskiej Konferencji Łączności w Sieradzu, oraz organizację obchodów Święta CSŁiI, połączonych z obchodami 95. rocznicy szkolenia kadr łączności w Zegrzu, jak również złożenie sprawozdań końcowych do DWiPO MON;
 • opracowanie Sprawozdania finansowego Zarządu Głównego za 2014 rok.

W kolejnej części obrad omówiono i uzgodniono przedsięwzięcia dotyczące udziału w przygotowaniach "V Ogólnopolskiej Konferencji Łączności" w Sieradzu. Ważne ustalenia, uzgodnione wcześniej z głównym organizatorem - 15.SBWD, dot.: termin przeprowadzenia konferencji to 23.04.2014r. w godz. 9.00 - 18.00, udział biorą m.in. członkowie Z.Gł., prezesi Oddziałów ŚZPŻŁ i zaproszeni członkowie honorowi, po zakończeniu konferencji planuje się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności z udziałem prezesów Oddziałów (stąd potrzeba rezerwacji noclegu na 23/24 kwietnia 2014r.).

Z Komendantem CSŁiI uzgodniono i omówiono wiele spraw dot. przygotowania i organizacji uroczystości Jubileuszu 95. rocznicy sformowania w Zegrzu ośrodka szkolenia kadr łączności. Zapewniono liczny udział członków Związku, oraz uroczyste przekazanie uporządkowanych zbiorów Związku do CSŁiI w formie darowizny. Prezydium zapoznało się z ogólnym harmonogramem przygotowań i planem obchodów Święta Centrum - 95 lecia. Przygotowano propozycję dot. nadania imienia auli 73 w CSŁiI, która będzie zgłoszona do Komendanta CSŁiI - głównego organizatora uroczystości z okazji 95 lecia (wrzesień 2014r.).

Poczyniono wstępne ustalenia dotyczące przygotowań VIII Walnego Zjazdu Delegatów. Zakłada się, że na posiedzeniu Zarządu Głównego ustalone będą najważniejsze sprawy, głównie termin i miejsce, oraz wydawnicze i organizacyjne (Komitet Organizacyjny, dofinansowanie). Rozważyć należy możliwość zorganizowania spotkania pokoleń.

W kolejnym punkcie porządku obrad (sprawy różne) omawiano wiele problemów bieżącej działalności Zarządu Głównego i całego Związku, w tym m.in.:

 • wydanie książki "Polskie Wojska Łączności na przełomie XX i XXI wieku" (redakcja - Jan Kowalski, wydawca - Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności);
 • 20-lecie Oddziału Warszawa-Rakowiecka;
 • możliwości zorganizowania spotkania pokoleń łącznościowców i informatyków;
 • nawiązanie współpracy z nowo utworzonymi: kierowniczymi organami wojskowej łączności i informatyki, jednostkami wsparcia (dowodzenia, teleinformatycznego);
 • problemy dofinansowania realizacji zadań publicznych (głównie konferencji);
 • zmiana adresu Zarządu Głównego (do korespondencji) w związku ze zmianą siedziby.

Prezydium Zarządu Głównego składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom Związku, którzy opracowali i przesłali artykuły i inne materiały do Komunikatu Nr 29. Komunikat ukarze się najpóźniej w marcu. Prosimy o wielkie zaangażowanie w proces przygotowania kolejnego Komunikatu Nr 30, który zamierzamy wydać w lipcu 2014 roku.Edmund Smakulski

(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com