Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ
Zegrze dn.18 października 2013 roku.

Kolejne, IV w obecnej kadencji władz, posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności odbyło się w dniu Święta Wojsk Łączności i Informatyki 18.10.2013r. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
Głównym celem spotkania była ocena pracy za II i III kwartał 2013 roku oraz omówienie najważniejszych zadań realizowanych w IV kwartale 2013 roku, określonych w rocznym planie działalności Związku.
Udział brali: członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący: Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz prezesi Oddziałów ŚZPŻŁ. Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Na wstępie prezes Zarządu przywitał uczestników posiedzenia i podkreślił, że obrady odbywają się w dniu Święta Wojsk Łączności i Informatyki, w Zegrzu - kolebce łączności, która w przyszłym roku obchodzi jubileusz 95 lat kształcenia kadr łączności i przygotowywana jest w związku z tym Konferencja "Ludzie 95-lecia - twórcy historii Zegrzyńskiego Ośrodka Szkolenia Kadr Łączności".

Z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki prezes złożył życzenia wszystkim łącznościowcom i informatykom, pracownikom naszych instytucji i jednostek wojskowych, kombatantom, weteranom i żołnierzom rezerwy wojsk łączności i informatyki.
Odczytane zostały życzenia które przesłał szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6, gen. bryg. dr inż. Józef Nasiadka. Prezes Zarządu przekazał również pozdrowienia i życzenia od wiceprezesa Zarządu Głównego Kolegi Władysława Hammera.

Główne informacje prezesa Z. Gł.:
 • Kol. Władysław Hammer złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa i członka Zarządu Głównego, oraz prezesa Oddziału Sieradz z powodów zdrowotnych;
 • Nowy prezes Oddziału Sieradz to Kol. Marek Lewandowski;
 • Siedziba Zarządu Gł. i Zarządu Oddziału Zegrze to gabinet Nr 62 bl. szkol. CSŁiI;
 • Przygotowana do druku książka "Polskie wojska łączności na przełomie XX i XXI wieku". Przekazany został rozdzielnik i adresy JW do których będą rozesłane książki z przeznaczeniem dla członków Związku, jednostek i instytucji;
 • Strona internetowa: Są już wszystkie Komunikaty (1 - 28) i inne wydawnictwa.
 • Jest deklaracja o rozpoczęciu tworzenia Oddziału Wałcz;
 • Odbyło się posiedzenie Prezydium ZGł. w dn. 16.09.2013r.

Następnie informacje przekazali członkowie Zarządu i prezesi Oddziałów. Główne dotyczyły:
 • przesyłania "Kart Wpisu" do książki o członkach ŚZPŻŁ. Apel do wszystkich o przyspieszenie opracowania kart. Oddział Zegrze wykonał zadanie w całości;
 • sytuacji dot. przygotowania materiałów do kolejnego "Komunikatu". Jest potrzeba zwiększenia aktywności w tym zakresie. Należy ulepszyć działy dot. wspomnień łącznościowców i informatyków, sprzętu łączności, oraz współczesnych systemów dowodzenia, łączności i informatyki.
 • wysoko oceniono zaangażowanie członków Oddziału Zegrze i jego współpracę z innymi organizacjami zgodnie ze Statutem Związku;
 • bardzo dobrze funkcjonującej stałej wystawy sprzętu łączności i informatyki w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, jak również możliwości przedstawienia propozycji "Spotkania Pokoleń Łącznościowców i Informatyków" przy okazji organizowanych obchodów 80 rocznicy powstania Garnizonu Sieradz i Święta 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia;
 • realizacji najważniejszych zadań przez Oddział Warszawa-Rakowiecka, w tym: przygotowanie harmonogramu prac dot. historii kierowniczych organów wojskowej łączności i informatyki, oraz opracowania Albumu - Kroniki przygotowywanego na obchody 20 lecia powstania Oddziału. Zaproponowano przyspieszenie przygotowania "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku".

Miłym akcentem było przekazanie przez Kolegę Zbigniewa Kosobuckiego prezesa Oddziału Warszawa-Rakowiecka prezesowi Oddziału Zegrze Koledze Mieczysławowi Hucałowi niemieckiego telefonu polowego z czasów II wojny światowej, przejętego przez Powstańców Warszawskich i z powodzeniem eksploatowanego podczas walk w stolicy. Ofiarodawcą jest uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Oddziału Warszawa-Rakowiecka Kolega Adam Drzewocki. Będzie to cenny eksponat w zbiorach Związku.

Następnie dokonano oceny pracy w II i III kwartałach 2013 roku. Pozytywnie oceniono realizację zadań ujętych w "Rocznym Planie Działalności Związku" i dyskutowano głównie nad sposobem realizacji zamierzeń. Przedstawiano propozycje, jak usprawnić działalność w niektórych obszarach i zwiększyć aktywność członków stosownie do potrzeb Związku i możliwości Oddziałów. Dyskusja i wypowiedzi dotyczyły głównie:

 • opracowania artykułów do Komunikatów i na strony internetowe, w szczególności dot. promocji łączności i informatyki, historii jednostek dowodzenia, łączności i informatyki. (wniosek: zwiększyć zaangażowanie);
 • organizacji Posiedzeń Zarządu Głównego i opracowania rocznego planu działalności Związku z udziałem Oddziałów;
 • wydania książki "Polskie Wojska Łączności na przełomie XX i XXI wieku" i innych publikacji w zakresie promocji obronności;
 • zaangażowania - członków Związku, ośrodków kształcenia oraz jednostek i instytucji wojskowych, oraz wojskowych zakładów produkcyjno - remontowych w przygotowanie materiałów do wydawnictw Związku;
 • spotkań okolicznościowych z okazji ważnych rocznic historycznych i świąt.

Odbyła się dyskusja dot. realizacji zadań w IV kwartale 2013 roku. Wypowiedzi i propozycje dotyczyły głównie sposobów i terminów realizacji określonych zamierzeń, w tym ujęcia głównych zamierzeń Oddziałów w "Rocznym Planie Działalności Związku na 2014r.", oraz kontynuowania prac dot. książki "Członkowie ŚZPŻŁ" (wyd. na VIII WZD w 2015r.).

Kolejnym punktem obrad były wybory wiceprezesa Zarządu Głównego. Zarząd postanowił przychylić się do prośby wiceprezesa Zarządu Głównego kolegi Władysława Hammera i zwolnić go z pełnionych funkcji: wiceprezesa Zarządu Głównego i członka Zarządu Głównego w związku z poważnymi kłopotami zdrowotnymi. Jednocześnie Zarząd Główny jednogłośnie powołał na stanowisko wiceprezesa Zarządu Głównego dotychczasowego członka Zarządu kolegę Mirosława Pakułę.

Następnie Kolega Marian Jakóbczak przekazał informacje dotyczące uczczenia pamięci o zmarłych Kolegach oraz złożenia kart żałobnych na ich grobach. Przekazał prezesom Oddziałów przygotowane karty "W HOŁDZIE I PAMIĘCI TOWARZYSZOWI BRONI, ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI".

Prezes zapoznał z pismem otrzymanym z URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH, dotyczącym prośby (rosyjskiego wydawnictwa "Jauza") do weteranów Polskich Sił Zbrojnych, uczestników walk z faszystowskimi Niemcami, partyzantów i uczestników zbrojnego podziemia, aby podzielili się z młodym pokoleniem swoimi wspomnieniami.
W odpowiedzi na pismo Fundacji Kresy-Syberia, dot. losów łącznościowców 2. Korpusu, przekazano informację, że na stronie internetowej ŚZPŻŁ jest zakładka "PUBLIKACJE", gdzie znajdują się wszystkie Komunikaty ze wspomnieniami żołnierzy gen. Andersa i wspomnienia "Londyńczyków".

Prezes Zarządu poinformował o zadaniach realizowanych przez Prezydium Zarządu i potrzebie większego zaangażowania w przygotowanie artykułów do Komunikatów Związku, głównie w obszarach: promocji obronności, współpracy z innymi organizacjami (w tym ZŻWP). Przekazano prośbę Prezydium Zarządu Głównego o: artykuły do Komunikatów, propozycje zamierzeń, w tym spotkań, wycieczek i innych działań na rzecz promocji obronności w obszarze łączności i informatyki, jak również zamierzeń dotyczących utrzymywania więzi z jednostkami i instytucjami wojskowej łączności i informatyki i współpracy z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi specjalistyczne środowiska łącznościowców i informatyków.

Dziękujemy szefowi Zarządu Dowodzenia i Łączności DWLąd. - płk. Karolowi Gulbasowi, Komendantowi CSŁiI - płk. Ireneuszowi Fura, oraz prezesowi Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ - płk. Mieczysławowi Hucałowi, za pomoc w przygotowaniu posiedzenia i zaproszenie do udziału w uroczystościach z okazji Święta Wojsk łączności i Informatyki. Prezes Oddziału Zegrze Kol. Mieczysław Hucał przekazał pozdrowienia od wszystkich członków Oddz. Zegrze, oraz wręczył uczestnikom obrad pamiątkowe nagrania na płytach DVD zawierające filmy dot. powstania i działalności Oddziału Zegrze.

Prezes Zarządu podziękował wszystkim uczestnikom obrad i zakończył, IV w tej kadencji władz, posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z udziałem prezesów Oddziałów. Wszyscy zaproszeni zostali na uroczystości z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki.


Edmund Smakulski
(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)


Design i administracja :: Karol Grajczyk :: minimogu@gmail.com