Posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, 17.01.2013 roku, Warszawa.

W dniu 17 stycznia 2013r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Głównym celem spotkania było: podsumowanie działalności w okresie od VII Walnego Zjazdu Delegatów (14.09.2012r.) do 17.01.2013r., omówienie i przyjęcie sprawozdania finansowego, oraz przyjęcie "Rocznego Planu Działalności Związku na 2013 rok.

Na wstępie prezes Zarządu przekazał wszystkim obecnym podziękowania za pracę. Szczególnie podkreślono: ogromny wysiłek i zaangażowanie przy opracowaniu nowej wersji Statutu ŚZPŻŁ (zmiany wniesione na VII Walnym Zjeździe Delegatów) oraz wykonanie wielu dokumentów z tym związanych; przygotowanie stałej wystawy sprzętu łączności i informatyki w Muzeum Okręgowym w Sieradzu; kierowanie opracowaniem i wydanie Komunikatu Nr 27, oraz utworzenie Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ. Za wyjątkowe zaangażowanie w realizację tych zadań podziękowania skierowane były do Kolegów: Mariana Jakóbczaka, Bogumiła Tomaszewskiego, Władysława Hammera, Jana Kowalskiego, Mirosława Pakuły, Mieczysława Hucała, Zbigniewa Kosobuckiego i Zbigniewa Miarzyńskiego.

Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia:

 1. Podsumowanie działalności po VII Walnym Zjeździe Delegatów ŚZPŻŁ.
 2. Przyjęcie sprawozdania finansowego.
 3. Omówienie zadań zgłoszonych przez członków Zarządu Głównego.
 4. Przyjęcie Rocznego Planu Działalności Zarządu Głównego na 2013 rok.
 5. Omówienie i przyjęcie planu wydawniczego Związku.
 6. Założenie stron internetowych przez Oddziały terenowe.
 7. Sprawy różne.

Do zasadniczych zadań zrealizowanych w okresie od października 2012r. do stycznia 2013r. zaliczono te, podczas których wykonywane były postanowienia zawarte w Uchwale VII Zjazdu, oraz zadania wynikające ze Statutu ŚZPŻŁ.

Kolega Mirosław Pakuła przedstawił informację dot. utworzenia Oddziału Zegrze, którego prezesem został Dowódca Batalionu Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu - (kolebce łączności) płk mgr inż. Mieczysław Hucał. Na podstawie Protokołu Zebrania Założycielskiego z dnia 04.12.2012r. Prezydium Zarządu Głównego podjęło Uchwałę o powołaniu, z dniem 06.12.2012 roku, Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ. Oddział liczy 34 członków i bardzo aktywnie rozpoczął swoją działalność. Założono portal internetowy, członkowie Oddziału Zegrze brali udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w dn.13.01.2013r., oraz opracowano wiele artykułów. Na stronie internetowej można obejrzeć wirtualną Salę Tradycji CSŁiI.

W grudniu 2012r. opracowano i wydano Komunikat Nr 27. Zawarto w nim wiele ciekawych artykułów dotyczących: działalności Związku, Jubileuszowego VII Walnego Zjazdu Delegatów, pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu Głównego, działalności Oddziałów terenowych, z życia wojsk łączności i informatyki, jednostek wojsk łączności, wspomnień łącznościowców, czy też sprzętu naszego rodzaju wojsk.

Bardzo ważnym dla ŚZPŻŁ przedsięwzięciem była organizacja i otwarcie stałej wystawy sprzętu łączności i informatyki w Muzeum Okręgowym w Sieradzu (06.12.2012r.). Wielkie podziękowania dla Oddziału Sieradz i jego Prezesa kol. Władysława Hammera.

Kolega Marian Jakóbczak przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe, które zostało przyjęte przez Zarząd Główny ŚZPŻŁ.

W kolejnym punkcie obrad, omówiono sprawy przygotowania i realizacji zamierzeń zgłoszonych przez członków Zarządu i planowanych do umieszczenia ich w rocznym planie działalności.

Dotyczyło to głównie następujących zadań i zamierzeń:

 • IV Konferencja dot. wojskowych systemów teleinformatycznych, organizowana w Sieradzu w dn. 24-25 kwietnia 2013 roku;
 • Propozycja tematów artykułów do Komunikatów ŚZPŻŁ. Uzgodniono, że wysłane będzie pismo do Oddziałów z prośbą o doprecyzowanie tematów stosownie do specjalności jednostek i instytucji w rejonach ich funkcjonowania i przygotowanie artykułów (należy zwiększyć ilość artykułów na tematy współczesnych systemów i sprzętu oraz historii organów kierowniczych łączności i informatyki);
 • Przygotowanie porozumienia o współpracy z MON;
 • Kontynuowanie organizacji stałej wystawy sprzętu łączności i informatyki w Sieradzu. Potrzebne są kolejne egzemplarze sprzętu historycznego;
 • Spotkanie pokoleń łącznościowców i informatyków;
 • Opracowanie książki pt. "Członkowie ŚZPŻŁ";
 • Opracowanie historii organów kierowniczych łączności i informatyki od czasów powojennych do 2013 roku.

Następnie Zarząd Główny zaakceptował przygotowany "Roczny Plan Działalności Zarządu Głównego ŚZPŻŁ na 2013 rok". (tutaj znajduje się plan na 2013 rok)

Kolega Mirosław Pakuła zaproponował wydawnictwo Komunikatów 2 razy w roku, oraz doraźnie Przeglądu lub Biuletynu (stosownie do potrzeb i możliwości). Podziękowania przekazał wszystkim autorom artykułów i Oddziałom za pracę i sprawność podczas przygotowania Komunikatu Nr 27.

Prezes Zarządu poinformował o uzgodnieniach dotyczących strony internetowej Zarządu Głównego i stron Oddziałów terenowych. W trakcie opracowania jest nowa strona ŚZPŻŁ, istnieją strony Oddziałów: Sieradz, Śrem i Zegrze. Oddziały: Rakowiecka i Bydgoszcz będą posiadać swoje "zakładki" na stronie głównej Związku. Oddział Wrocław podejmie decyzję w najbliższym czasie. Zarząd przekazuje prośbę i apel o to, aby więcej publikowano materiałów historycznych i z bieżącej działalności Związku i Oddziałów, wspomnienia, tradycje, współczesna łączność wojskowa i sprzęt łączności, oraz tematy dotyczące informatyki.


Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego planowane jest na dzień 24.04.2013 roku.


Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji posiedzenia przekazujemy dla Komendanta Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi (RCZPI), Pana płk. mgr. inż. Zbigniewa Szewczyka oraz Zastępcy Komendanta RCZPI, Pana kmdr. mgr. inż. Wiesława Magdziarza.


Edmund Smakulski(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)