XX Rocznica powstania Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Walny Zjazd Delegatów 13 - 14.09.2012

W dniach 13 i 14 września 2012 r. w sali konferencyjnej Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Ryni odbył się VII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności

Na zjazd oprócz władz Związku i delegatów przybyli zaproszeni goście, między innymi:
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON płk Tomasz Żyto,
 • Przedstawiciel Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6 SG WP płk Dariusz Izydorski,
 • Komendant Resortowego Centrum Zarządzania Systemami Informatycznymi MON płk Zbigniew Szewczyk,
 • Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP ks. kanonik płk Zenon Surma,
 • były zastępca dyrektora Agencji Systemów Informatycznych NATO gen. dyw. w st. spocz. Stanisław Krysiński,
 • były dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Szymonik.

Pierwszego dnia obrad odbyło się spotkanie rocznicowe poświęcone 20-leciu Związku. Uczestników uroczystego spotkania powitał Przewodniczący Rady gen. bryg. w st. spocz. Wojciech Wojciechowski. Następnie rocznicowymi refleksjami podzielili się między innymi generałowie w st. spocz. Henryk Andracki i Witold Cieślewski. Głos zabrali także goście: płk Szewczyk i płk Izydorski, po czym odbyło się wręczenie wyróżnień: pamiątkowych tabliczek, dyplomów oraz odznak honorowych ŚZPŻŁ. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja.

Następnego dnia rozpoczęły się robocze obrady zjazdu, które poprowadził płk w st. spocz. Władysław Hammer. Na początku głos zabrał senior Związku płk w st. spocz. Stanisław Markowski, po czym odbyło się złożenie sprawozdań z działalności Rady i Zarządu Głównego oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku. Następnie kol. Zbigniew Kosobucki przedstawił proponowane zmiany w statucie, w tym najważniejszą dotyczącą likwidacji Rady Związku. Po dyskusji proponowane zmiany uchwalono. Kolejnym punktem obrad było wyłonienie nowych władz Związku.

W skład Zarządu Głównego weszli:
 • Edmund Smakulski - prezes
 • Władysław Hammer - wiceprezes
 • Janusz Pomianowski - sekretarz
 • Bogumił Tomaszewski - członek
 • Andrzej Korneluk - członek
 • Jan Kowalski - członek
 • Arkadiusz Ożarowski - członek
 • Jan Myślak - członek
 • Mirosław Pakuła - członek
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
 • Ryszard Kałamaga - przewodniczący
 • Franciszek Chiliński - zastępca przew.
 • Jerzy Domaradzki
 • Roman Kuszak
 • Henryk Boryna
Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
 • Edward Włodarczyk - przewodniczący
 • Tadeusz Łagunowski
 • Eugeniusz Kazimierczak
 • Jerzy Więcławski
 • Tadeusz Mordaka

Na końcu obrad głos zabrał gen. bryg. w st. spocz. Henryk Andracki, który pogratulował nowym władzom Związku, zamykając obrady.(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)