Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


VIII Konferencja Łączności w Sieradzu i posiedzenie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ 27 - 28 kwietnia 2017

W dniach 27 - 28 kwietnia 2017 roku odbyła się w Sieradzu VIII Konferencja Łączności. Temat: "Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych". Jednym z jej współorganizatorów był Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności. W trakcie pierwszego dnia konferencji odbyło się również posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Uczestników konferencji powitał dowódca 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Robert Krupa. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło: Prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ gen. bryg. Edmunda Smakulskiego, Członka Honorowego ŚZPŻŁ gen. bryg. Wojciecha Wojciechowskiego oraz byłego dowódcy sieradzkiej brygady i pomysłodawcy organizacji w Sieradzu corocznych konferencji łączności gen. bryg. Mirosława Siedleckiego. Celem konferencji było omówienie zmian, które zachodzą w wojskowych systemach i sieciach teleinformatycznych, towarzyszących im przeobrażeń organizacyjno - etatowych, a także przedstawienie potrzeb wojska w zakresie rozwoju nowoczesnego sprzętu łączności i informatyki.

Bardzo interesujące były treści referatów i wypowiedzi oficerów Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowego Instytutu Łączności oraz wielu firm zajmujących się wymaganiami, produkcją sprzętu łączności i informatyki oraz organizacją podsystemów teleinformatycznych jak również systemami zarządzania łącznością bezprzewodową.

Szczególnie interesujące były zagadnienia dotyczące cyberprzestrzeni i cyberobrony w obliczu realnego zagrożenia cyberatakiem. Omawiane były problemy bezpieczeństwa cybernetycznego w sieciach taktycznych jak również usług teleinformatycznych dostępnych na stanowiskach dowodzenia. Bardzo interesująco omawiano problemy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, głównie w sytuacji zagrożenia cyberatakiem oraz problemy zarządzania łącznością.

Nie zapomniano również o ważności zasilania urządzeń, sprzętu i pojazdów co zapewnia funkcjonowanie systemów teleinformatycznych i stanowisk dowodzenia.

Przekazane na konferencji informacje dotyczące obecnych i przyszłych wojskowych systemów teleinformacyjnych upewniają nie tylko potrzebę modernizacji systemów dowodzenia, w tym teleinformatycznych ale również możliwość zwiększenia efektywności działania wojsk a w tym zapewnienie odporności urządzeń dowodzenia, łączności i informatyki na wszelkie ataki: cyberataki, impulsy elektromagnetyczne itp.

Program VIII Konferencji Łączności był wzorowo opracowany i przygotowany. Podziękowania dla dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia Pana płk. Roberta Krupy oraz żołnierzy i pracowników Brygady. Dziękujemy współorganizatorom konferencji: Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 SGWP, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenie Przyjaciół 15SBWD oraz Sieradzkie Centrum Kultury.

W trakcie pierwszego dnia pobytu w Sieradzu odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, któremu przewodniczył Prezes gen. bryg. Edmund Smakulski. Na posiedzenie zaproszeni zostali wszyscy prezesi Oddziałów ŚZPŻŁ oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku i Sądu Koleżeńskiego. Prezes Związku gen. bryg. Edmund Smakulski podsumował stopień wykonania zadań realizowanych przez Związek za okres od ostatniego zebrania Zarządu Głównego. Następnie omówiono przedsięwzięcia jakie stoją przed Związkiem, dotyczące procedury pozyskania sztandaru. Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie zadań stojących przed nami a dotyczących Jubileuszu 25-lecia Naszego Związku. Na koniec omówiono i uzgodniono zadania związane z przygotowaniem i organizacją IX Walnego Zjazdu Delegatów, który ma się odbyć w przyszłym roku.


Design i administracja: Karol Grajczyk