Get Adobe Flash player
:: Aktualności    2017    2016    2015    2014    2013    2012 :: Rys historyczny :: Kontakt :: Współczesna
   łączność
   wojskowa
:: Ocalić od
   zapomnienia
:: Zbiory
   historyczne Wojsk
   Łączności
   i Informatyki
:: Nasze publikacje :: Nasze filmy :: Dokumenty :: Wirtualne
   muzeum
:: Wirtualna Sala
   Tradycji CSŁiI
:: Zegrze wczoraj
   i dziś
:: Wystawa z okazji
   95 lecia szkolenia
   kadr łączności
:: Dołącz do nas !


VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności

Ostatnie dwa dni były najważniejszymi w tym roku w działalności Związku. 25 i 26 września w Zegrzu odbył się VIII Walny Zjazd Delegatów. Celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej trzyletniej kadencji oraz wypracowanie kierunków działań na lata 2015-2018. Dokonano również wyboru Władz Naczelnych Związku na VIII kadencję.

Dla nas Zjazd rozpoczął się dużo wcześniej, ponieważ byliśmy jego współorganizatorami. Należało wszystko zaplanować, zgromadzić materiały zjazdowe, uzgodnić szczegóły techniczne oraz przygotować salę obrad. Hotel "Mario" tętnił życiem już od samego rana. Grupa organizacyjna przygotowywała salę obrad oraz sekretariat do działania. Pracy było sporo, przygotowanie materiałów zjazdowych dla delegatów, wystrój pomieszczeń oraz organizacja mini wystawy. W pierwszym dniu obrad uczestnicy Zjazdu mogli obejrzeć eksponaty sprzętu łączności, które udostępnił ze swoich zbiorów prezes Oddziału Zegrze ppłk Mieczysław Hucał. Eksponaty prezentowały rozwój sprzętu łączności od okresu międzywojennego do czasów współczesnych.

Obrady Zjazdu zaszczyciło liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Józef Nasiadka, Szef Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ płk Piotr Wojton, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk Ireneusz Fura, Szef 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych ppłk Czcibor Ziemowit Powęska oraz byli szefowie centralnych instytucji łączności MON w osobach: gen. dyw. Stanisław Krysiński, gen. bryg. Henryk Andracki - jeden z założycieli Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, gen. bryg. Wojciech Wojciechowski i płk. Andrzej Brzoza.

Otwarcia obrad VIII Walnego Zjazdu Delegatów dokonał prezes Zarządu Głównego gen. Bryg. Edmund Smakulski. Po powitaniu gości i delegatów uczczono minutą ciszy zmarłych członków Związku. Prowadzący obrady ppłk Mirosław Pakuła przedstawił porządek obrad a następnie dokonano wyboru komisji zjazdowych. Nastąpił czas sprawozdań. Jako pierwszy sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego złożył prezes gen. bryg. Edmund Smakulski. Przedstawił najważniejsze wydarzenia z działalności Związku w ostatniej kadencji, do których zaliczył m.in. powstanie trzech nowych oddziałów - Zegrze, Białobrzegi i Białystok. W dalszej części wystąpienia gen. Smakulski zaproponował kierunki i zadania na następną kadencję jakie powinien realizować Związek. Na zakończenie swojego wystąpienia wręczył czterem kolegom dokumenty poświadczające wpisanie ich do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku". Zaszczytu tego dostąpili płk Jan Kowalski, ppłk Mirosław Pakuła, płk Bogumił Tomaszewski oraz płk Zbigniew Kosobucki.

W dalszej części obrad zaprezentowane zostały sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Część robocza pierwszego dnia obrad zakończyła się udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego Związku.

Pierwszy dzień Zjazdu zakończyła uroczysta kolacja.

Drugi dzień rozpoczął się od dyskusji i głosowania zmian w najważniejszym dokumencie Związku - Statucie. W imieniu Zarządu Głównego propozycje zmian przedstawił ppłk Mieczysław Hucał.

Następnie przystąpiono do wyboru władz naczelnych - Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Ponownie prezesem Zarządu Głównego wybrany został gen. bryg. Edmund Smakulski. Doceniona została działalność naszego oddziału - do władz naczelnych wybrano aż pięć osób. Kol. Mirosław Pakuła ponownie został wiceprezesem Zarządu Głównego, kol. Mieczysław Hucał - sekretarzem a kol. Agata Purzycka skarbnikiem Zarządu Głównego. Kol Mirosław Posłuszny został wybrany na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku a kol. Witold Korneszczuk na zastępcę przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Kolejny punkt obrad to prezentacja projektu uchwały VIII Walnego Zjazdu Delegatów. W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Jako ostatni wystąpił gen. bryg. Edmund Smakulski, który jeszcze raz podziękował za pracę władz naczelnych w ostatniej kadencji, pogratulował koleżance i kolegom wyboru do władz na kolejną kadencje oraz w kilku zdaniach nakreślił zadania stojące przed Związkiem w najbliższych latach.

Ostatnim punktem dnia było zamkniecie obrad. Tym samym VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy łączności przeszedł do historii.

Design i administracja: Karol Grajczyk